نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 5
1. مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی


3. رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ احمد رستمی


4. براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

ریحانه گسکرى؛ مصطفى عیدانى؛ علیرضا اقبالی


5. صادرات نفت و رشد اقتصادی

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

علیرضا اقبالی؛ حمید رضا حلافی؛ ریحانه گسکری