نویسنده = غلامرضا کشاورز
اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 215-232

10.22059/jte.2020.255535.1007891

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی


اثرات طول دوره بیکاری، بیمه بیکاری و مهارت آموزی بر دستمزد

دوره 54، شماره 4، دی 1398، صفحه 965-993

10.22059/jte.2019.74174

زهرا دشت بزرگی؛ غلامرضا کشاورز؛ خسرو پیرایی؛ هاشم زارع


نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 989-1016

10.22059/jte.2015.56155

غلامرضا کشاورز حداد؛ سید میثم نور اشرف الدین


تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل ایران

دوره 50، شماره 2، تیر 1394، صفحه 449-478

10.22059/jte.2015.55089

غلامرضا کشاورز حداد؛ علیرضا صابونی ‏ها


اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 647-676

10.22059/jte.2014.52446

غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی


انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388

غلامرضا کشاورز؛ مهدیه زمردی انباجی