نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 65-86

10.22059/jte.2013.35168

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش


محاسبه ی بازده‎ی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 155-180

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ وحید بهروزی ایزدموسی


اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 67-87

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی