نویسنده = اکبر کمیجانی
شناسایی عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 635-652

10.22059/jte.2016.58940

سامان فلاحی؛ اکبر کمیجانی


آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم

دوره 43، شماره 1، شهریور 1387

اکبر کمیجانی؛ دومان بهرامی راد


تحلیلی از سیر تحول و پیامدهای سیاستگذاری منحنی فیلیپس

دوره 31، شماره 41، مهر 1368

توماس ام . هامفری؛ اکبر کمیجانی


نمودار اساسی نظریه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اولیه آن

دوره 31، شماره 40، مهر 1367

توماس ام. هامفری؛ اکبر کمیجانی