نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 971-987

10.22059/jte.2018.68394

محمد نوفرستی؛ محمود نصیری


3. تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 129-151

10.22059/jte.2012.24676

فاطمه اسمعیلی؛ سیدکاظم صدر؛ محمد نوفرستی