نویسنده = ���������������� �������� ��������
تأثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی

دوره 36، شماره 2، مهر 1380

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر سعید عیسی زاده


هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی : مورد ایران

دوره 35، شماره 1، فروردین 1379

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر محسن ابراهیمی