نویسنده = محمدزاده، پرویز
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه‌ی اندازه‌ی اقتصادی پایدار و واقعی شهر مبتنی بر حضور دولت مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 779-803

حسین پناهی؛ پرویز محمدزاده؛ یداله دیو سالار


2. مقایسة تطبیقی سیستم‌های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 193-216

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ صمد حکمتی فرید


3. بررسی تأثیر ICT بر کارایی تولیدی کشورهای در حال توسعة منتخب

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 677-698

پرویز محمدزاده؛ هدی نجارباذوق قره چپق


4. بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 139-158

پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی