نویسنده = ������������������ ����������
مقایسة تطبیقی سیستم‌های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 193-216

10.22059/jte.2015.54102

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ صمد حکمتی فرید


بررسی تأثیر ICT بر کارایی تولیدی کشورهای در حال توسعة منتخب

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 677-698

10.22059/jte.2014.52447

پرویز محمدزاده؛ هدی نجارباذوق قره چپق


بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 139-158

10.22059/jte.2013.30364

پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی