نویسنده = مهدوی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 4
1. سرمایه‎ی اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فناوری

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 179-201

ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو


3. نفت و توسعه اقتصادی ایران

دوره 32، شماره 2، پاییز 1376

ابوالقاسم مهدوی


4. بیکاری شهری ، تحرک بین المللی سرمایه و سیاست توسعه

دوره 31، شماره 49، پاییز 1374

شیگمی یابوچی؛ ابوالقاسم مهدوی