نویسنده = ���������� ��������������
ارزیابی اثر نظام ارزی بر پدیده عبور نرخ ارز: کاربرد رهیافت جورسازی امتیاز تمایل

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 403-433

10.22059/jte.2021.328879.1008519

سید حسن ملک حسینی؛ سید کمیل طیبی؛ منیره رفعت؛ مهدی یزدانی


شبیه‌سازی رشد درون‌زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)

دوره 55، شماره 3، آذر 1399، صفحه 609-634

10.22059/jte.2020.302037.1008313

محمد داود خورسندی؛ احمد گوگردچیان؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی


ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: کاربردی از مدل شبیه سازی جهانی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 233-268

10.22059/jte.2020.275972.1008118

سارا مردیها؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ داود جعفری


ارزیابی نظریه هکشر-اهلین- ونک (H-O-V) در گسترش روابط تجاری ایران با دامنه‌ای از شرکای تجاری خود

دوره 54، شماره 2، تیر 1398، صفحه 321-344

10.22059/jte.2019.71074

فریباالسادات عقیلی؛ سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی


تحلیل منحنی S در روابط دوجانبة تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری (1371 ـ 1390)

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 147-167

10.22059/jte.2015.54100

سید کمیل طیبی؛ همایون شیرازی؛ نرگس سخندانی


اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعة تجارت درون‌صنعتی دوجانبة ایران و ترکیه

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 961-983

10.22059/jte.2014.53194

سید کمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ زهرا زمانی؛ سمیه کریمیان


بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI)

دوره 42، شماره 3، فروردین 1386

سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ بتول رفعت