نویسنده = صامتی، مجید
تعداد مقالات: 3
2. تعیین کارایی اقتصادی صنایع ایران در بازۀ زمانی 1374-1389 (رویکرد فرامرزی)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 479-507

زهرا منتظری؛ همایون رنجبر؛ مجید صامتی


3. بررسی اثرات پویای تکانه‌های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 103-130

مجید صامتی؛ بهاره تیموری؛ هوشنگ شجری؛ مرتضی سامتی