نویسنده = ������������ ����������
بررسی جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی: یک رهیافت شبکه

دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 881-902

10.22059/jte.2015.56150

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی


بررسی اثرات پویای تکانه‌های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 103-130

مجید صامتی؛ بهاره تیموری؛ هوشنگ شجری؛ مرتضی سامتی


تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM)

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388

مرتضی سامتی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رحمان خوش اخلاق؛ ژهره شیرانی فخر


تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

دوره 43، شماره 1، شهریور 1387

شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی


تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1386

مرتضی سامتی؛ محسن رنانی؛ مژگان معلمی