نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران

دوره 54، شماره 4، دی 1398، صفحه 1017-1042

10.22059/jte.2019.74176

خالد احمدزاده؛ شعله نصری


بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 165-191

10.22059/jte.2013.35818

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی