نویسنده = ابوالفضل شاه آبادی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی‌اقتصادی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 891-916

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی