نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی قضیۀ هکچر-اوهلین-ونک در اقتصاد ایران

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 347-401

10.22059/jte.2021.324036.1008469

فهیمه محبی نیا؛ مهدی یزدانی


ارزیابی اثر نظام ارزی بر پدیده عبور نرخ ارز: کاربرد رهیافت جورسازی امتیاز تمایل

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 403-433

10.22059/jte.2021.328879.1008519

سید حسن ملک حسینی؛ سید کمیل طیبی؛ منیره رفعت؛ مهدی یزدانی