نویسنده = ���������� ������������ ������ �������� ����������
تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 291-323

10.22059/jte.2021.317222.1008419

اکبر حسن زاده؛ حسن حیدری؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی


تاثیر رشد نقدینگی بر روی رشد اقتصادی: نقش کیفیت نهادها (رویکرد PSTR)

دوره 56، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 111-143

10.22059/jte.2021.312743.1008382

دلنیا مختاری؛ یوسف محمدزاده؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی


نااطمینانی تورم و نرخ سود واقعی سپرده های بانکی در ایران

دوره 51، شماره 4، دی 1395، صفحه 929-950

10.22059/jte.2016.59463

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ اکبر حسن زاده؛ بهروز جعفرزاده