نویسنده = شهنازی، روح اله
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تاثیر سرریزهای بین استانی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 89-115

زهرا دهقان شبانی؛ روح اله شهنازی


2. تحلیل تاثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان ‏های ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 887-908

روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی