نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 735-756

10.22059/jte.2016.58948

مهدی صارم؛ حسین مرزبان؛ منصور زیبایی؛ روح اله شهنازی