نویسنده = ������������ ��������
تعیین ترکییب بهینه ی گونه های (مدهای) حمل و نقل شهری

دوره 56، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 702-727

10.22059/jte.2022.321390.1008451

نرجس خاتون پاکدامن؛ بابک صفاری؛ کامران کیانفر


تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی شهر اصفهان

دوره 52، شماره 2، تیر 1396، صفحه 477-496

10.22059/jte.2017.61862

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ فاطمه موذنی