نویسنده = ������������������ �������������� �������������������������� ������������