نویسنده = شعله نصری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1017-1042

خالد احمدزاده؛ شعله نصری