نویسنده = دکتر حسین صادقى
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور


تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر ابراهیم حیدرى؛ دکتر حسین صادقى


بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تیر 1383

دکتر حسین صادقى؛ حسین اصغرپور؛ محمود محمودزاده


مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1382

دکتر علیرضا شکیبایى؛ دکتر حسین صادقى