نویسنده = دکتر حسین صادقى
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور


2. تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر ابراهیم حیدرى؛ دکتر حسین صادقى


4. بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

دکتر حسین صادقى؛ حسین اصغرپور؛ محمود محمودزاده


5. مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر علیرضا شکیبایى؛ دکتر حسین صادقى