نویسنده = ������������ ���������� ������
هزینة فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تأکید بر تزریق گاز به مخازن نفت

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387

محسن رنانی؛ علیمراد شریفی؛ رحمان خوش اخلاق؛ مصطفی دین محمدی


تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل " قیمت هدانیک " مطالعه موردی خمینی شهر

دوره 34، شماره 2، مهر 1378

رحمان خوش اخلاق؛ محمد رضا شریفی؛ مصطفی عماد زاده