کلیدواژه‌ها = کسری بودجه
آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 347-372

10.22059/jte.2020.291751.1008256

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ اکرم مقدسی سدهی


ارتباط میان ساختار بودجه‏ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 41-70

10.22059/jte.2016.57596

مهدی حاج امینی؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی


عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری


بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

دوره 38، شماره 2، دی 1382

دکتر اسدا... فرزین وش؛ حسین اصغرپور؛ محمو د محمودزاده