کلیدواژه‌ها = کارایی
مدل‌سازی ترجیحات اجتماعی در اقتصاد آزمایشگاهی: معرفی و بررسی آزمایشگاهی

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 513-542

10.22059/jte.2017.219700.1007380

علیرضا جلیلی مرند؛ محمد علی متفکر آزاد؛ فیروز فلاحی


هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388

جعفر عبادی؛ محمد حسین قوام


تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1386

مرتضی سامتی؛ محسن رنانی؛ مژگان معلمی