کلیدواژه‌ها = پیش بینی
کاربرد تلفیقی مدل‌های داده - ستانده و شبکه‌ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی

دوره 47، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 137-154

10.22059/jte.2013.30197

عبدالرسول قاسمی؛ علی اصغر بانویی؛ فاطمه آقائی


الگوسازی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی در برنامه‎ی پنجم توسعه براساس ساختاری ویژه از شبکه های عصبی غیرخطی

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 45-63

حمید خالوزاده؛ سعیده حمیدی علمداری؛ میررستم اسدالله زاده بالی