کلیدواژه‌ها = فقر
اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-60

10.22059/jte.2017.59579

داریوش حسنوند؛ یونس نادمی


تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور