کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت
بررسی تجربی و نظری تأثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره‌ای افراد

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 527-549

10.22059/jte.2017.63303

پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی


رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387

محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی