کلیدواژه‌ها = بیکاری
پیش‌بینی نحوه اثرگذاری سیاست‫های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 321-345

10.22059/jte.2020.77896

محمد رسولی؛ حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ هما اصفهانیان


اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل

دوره 53، شماره 4، دی 1397، صفحه 971-987

10.22059/jte.2018.68394

محمد نوفرستی؛ محمود نصیری


بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 21-48

10.22059/jte.2015.54095

فرهاد نیلی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ محمدسعید شادکار


بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 927-959

10.22059/jte.2014.53192

یداله دادگر؛ روح الله نظری؛ فاطمه فهیمی فر


تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور