کلیدواژه‌ها = اثر تانزی
آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 347-372

10.22059/jte.2020.291751.1008256

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ اکرم مقدسی سدهی


بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تیر 1383

دکتر حسین صادقى؛ حسین اصغرپور؛ محمود محمودزاده


بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

دوره 38، شماره 2، دی 1382

دکتر اسدا... فرزین وش؛ حسین اصغرپور؛ محمو د محمودزاده