کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
متاآنالیز چندسطحی رابطه‌ی بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد

دوره 56، شماره 3، دی 1400، صفحه 507-534

10.22059/jte.2022.329472.1008529

محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی زاده؛ محمد جواد نور احمدی


بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 89-110

فرهاد رهبر؛ مصطفی سرگلزایی


تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 40، شماره 3، مهر 1384

دکتر علی محمد احمدی؛ دکتر نادرمهرگان


بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر على طیب نیا؛ علیرضا رفیعى؛ محسن یزدان پناه