سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی

نویسنده

چکیده

موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
طبقه بندی JEL:Z13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Social capital facilitates cooperation in the society. High level of social capital promotes economic efficiency by lowering transaction costs. The concept of social capital is already an old one, but interest in studying its role and effects has increased notably during the recent years. Here is considered the literature concerning the connection of economic growth and social capital. Many studies have found positive correlation between the two. Also, we consider measuring social capital and its problems. This paper uses a simple method to measure social capital in Iran, and then uses regression analysis to eftimate the effect of social capital on economic performance. The result indicates that declining social capital has a
negative effect on economic performance.
JEL Classification: 213

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Private Investment
  • Social capital