دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی رونق و رکود اقتصادی سالهای 1390 و 1395 براساس ضرایب سرمایه‌ای در مدل داده ستانده پویای ملّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jte.2023.356151.1008797

نعمت الله اکبری؛ مریم امینی


تحلیل اثر رانت نفت بر رفاه اقتصادی در ایران با تأکید بر اقتصاد زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jte.2023.356519.1008801

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ زهرا یوسف زاده روشن؛ احمدرضا احمدی


بررسی تاثیر ریسک کشوری و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jte.2023.357416.1008813

بختیار جواهری؛ زانا مظفری؛ یاسمن مظهری؛ رامین امانی


شبیه‌سازی راهکارهای بهبود پرداختهای‌مالیاتی و کاهش رفتار فرار‌مالیاتی در چارچوب مدلهای عامل‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jte.2023.358166.1008818

مائده محمدی؛ ساسان قاراخانی؛ مجید صامتی؛ هادی امیری


رقابت بانکی و ریسک سیستمی نظام بانکداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jte.2023.362423.1008835

علی نمکی؛ رضا راعی؛ محمد پورطالبی جاغرق


سنجش محتوای اطلاعات در معاملات سهام؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jte.2023.363774.1008841

رضا طالبلو؛ پریسا مهاجری