دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی خودروهای سواری بر مصرف بنزین در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

10.22059/jte.2023.351978.1008757

علی اصغر سالم؛ سیاب ممی پور؛ معصومه عزیزخانی


تأثیر جنسیت، سهمیه تحصیلی و محل زندگی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان اقتصاد، دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

10.22059/jte.2023.91546

ساجده پورتقی راستگو مقدم؛ علی جدیدزاده