تعداد مقالات: 862

301. برآورد میزان بهینة اجتماعی گاز دی اکسید گوگرد (SO2) منتشر‌شده از مجتمع مس سرچشمه و مالیات بهینه بر آن

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 775-797

10.22059/jte.2014.53185

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی


302. ارزیابی مالی استفاده از برق خورشیدی: مطالعه‌ی موردی فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 829-853

10.22059/jte.2018.68387

افسانه دهقانی؛ ابراهیم حیدری؛ رضا روشن


304. بررسی تحرک فقر در خانوارهای شهری به روش ناپارامتریک: رویکرد داده‌های شبه ‏تابلویی

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 859-878

10.22059/jte.2017.63661

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ مرضیه قاسمی دهقی


306. تحلیل رابطه نابرابری منطقه‌ای و توسعه اقتصادی در ایران: رویکرد داده‌های تابلویی فضایی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 875-890

10.22059/jte.2019.74169

زهرا دهقان شبانی؛ ابراهیم هادیان؛ جمال نگهداری


309. تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

دکتر اکبر کمیجانى؛ دکتر محمد مهدى عسکرى


310. بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

دوره 38، شماره 2، زمستان 1382

دکتر اسدا... فرزین وش؛ حسین اصغرپور؛ محمو د محمودزاده


311. بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

دکتر حسین صادقى؛ حسین اصغرپور؛ محمود محمودزاده


313. سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر على سورى


317. آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی


322. بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی


323. نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی)

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

دکتر محمود توسلی؛ دکتر حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی


325. کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

محمود متوسلی؛ نظر دهمرده