تعداد مقالات: 862

729. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

مصطفی عمادزاده؛ روح ا... شهنازی؛ عباس محمدزاده؛ روح ا... بابکی


730. اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

زهرا علمی؛ سعید کریمی پتانلر؛ کامران کسرایی


731. ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

محمود ختایی؛ رویا سیفی پور


732. گامی به‌سوی بازسنجی ِهرمنوتیکی ِنظریه‌ی انتخاب ِ عقلایی

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

محمود متوسلی؛ علی رستمیان


733. کاستی‎های اقتصاد هزینة مبادله

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

علی نصیری اقدم


734. آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

نادر مهرگان؛ روح الله رضائی


737. تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی


738. ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388

محمد قربــانی؛ علی فیروز زارع


741. بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

علی اکبر قلی زاده؛ بهناز کمیاب


742. استخدام رسمی – پیمانی و نقش شرکتهای کاریابی

دوره 35، شماره 1، بهار 1379

مرتضی اعلاباف صباغی


745. تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی


749. بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 165-191

10.22059/jte.2013.35818

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی


750. سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران(

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 179-195

10.22059/jte.2012.25016

رضا نجارزاده؛ محمد سلیمانی