تعداد مقالات: 862

826. توسعه بازار کار زنان در استان‌های ایران و تأثیر آن بر طلاق

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-113

10.22059/jte.2020.276666.1008116

محمدعلی فیض‌پور؛ مرضیه شاکری حسین‌آباد


827. تعیین مولفه‌های تاب‌آوری نظام تجاری ایران

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 115-133

10.22059/jte.2020.283979.1008186

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب مازار


828. شبیه‌سازی بازار اجاره مسکن با استفاده از مدل‎سازی عامل‌محور (مطالعه موردی: منطقه شش شهر اصفهان)

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-165

10.22059/jte.2020.282224.1008175

ایمان کی فرخی؛ نعمت الله اکبری؛ شکوفه فرهمند؛ علی عسگری


831. اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 215-232

10.22059/jte.2020.255535.1007891

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی


832. ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: کاربردی از مدل شبیه سازی جهانی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 233-268

10.22059/jte.2020.275972.1008118

سارا مردیها؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ داود جعفری


833. سنجش اثرگذاری گردشگری خارجی بر تولید بخشی در اقتصاد ایران - رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 267-296

10.22059/jte.2020.289193.1008233

فاطمه بزازان؛ یعقوب اندایش؛ عاطفه سادات فراهانی


834. مالیات گذاری و کنترل آلایندگی آبی فعالیت صنعتی: مطالعه‌ موردی صنعت قند و شکر

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 297-320

10.22059/jte.2020.281981.1008173

مصطفی خواجه حسنی رابری؛ جواد شهرکی؛ محمدنبی شهیکی تاش


835. پیش‌بینی نحوه اثرگذاری سیاست‫های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 321-345

10.22059/jte.2020.77896

محمد رسولی؛ حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ هما اصفهانیان


836. آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 347-372

10.22059/jte.2020.291751.1008256

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ اکرم مقدسی سدهی


837. جدول داده-ستانده ایران در جدول جهانی

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 373-388

10.22059/jte.2020.280888.1008167

نورالدین شریفی؛ فاطمه نجاری


838. بررسی اثر شوک‌های قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک‌ها در ایران

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 389-409

10.22059/jte.2020.286608.1008207

سعید فلاح پور؛ علی سوری؛ مصطفی گرگانی


839. اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف‌پذیر

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 411-436

10.22059/jte.2020.294877.1008274

زهرا مژده؛ امیر منصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید راسخی


841. آزمون وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض توأم با مالیات شهرداری‏ها در ایران

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 463-482

10.22059/jte.2020.289430.1008235

ناصر یارمحمدیان؛ صبا گودرزی؛ نعمت الله اکبری


842. تجارت درون صنعتی ایران و شرکای تجاری منتخب با رویکرد محیط‏زیستی

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 483-509

10.22059/jte.2020.289881.1008241

ساناز یونس پور؛ سید کمیل طیبی


843. برآورد کم‌اظهاری درآمد خانوارهای با مشاغل آزاد در ایران

دوره 55، شماره 3، بهار 1400، صفحه 515-536

10.22059/jte.2021.81001

سید مهدی برکچیان؛ بیتا فیاض فرخاد؛ مهدی امینی راد


844. بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص‌های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان

دوره 55، شماره 3، بهار 1400، صفحه 537-556

10.22059/jte.2021.81002

نعیمه حمیدی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی


846. تبیین رابطه بین توسعه مالی و کارایی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی

دوره 55، شماره 3، بهار 1400، صفحه 585-608

10.22059/jte.2020.285390.1008192

منصور خلیلی عراقی؛ سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش؛ امین گلوانی


847. شبیه‌سازی رشد درون‌زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)

دوره 55، شماره 3، بهار 1400، صفحه 609-634

10.22059/jte.2020.302037.1008313

محمد داود خورسندی؛ احمد گوگردچیان؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی