تعداد مقالات: 862

851. شکوفایی انسانی و کارایی فنی: شواهدی از پانل دیتا

دوره 55، شماره 3، بهار 1400، صفحه 717-736

10.22059/jte.2021.310899.1008370

زهرا منتظری؛ محسن رنانی؛ ایرج کاظمی؛ علیمراد شریفی


852. تبیین عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

دوره 55، شماره 3، بهار 1400، صفحه 737-760

10.22059/jte.2021.81022

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی


858. ارائه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی

دوره 55، شماره 4، تابستان 1400، صفحه 887-914

10.22059/jte.2021.316589.1008416

محمدجواد شمسی؛ محمود شهرخی؛ سیده محبوبه امینی