نمایه نویسندگان

ا

 • ای، غلامعلی شرزه تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • ابریشمى، دکتر حمید بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • ابونوری، اسماعیل براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • احمدی، دکتر علی محمد تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • احمدی، وحیده ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • احمدیان، دکتر مجید بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • اسفیدانی، محمد رحیم بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • اسناوندی، اسماعیل براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • اصغری، علیرضا تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • اصلانی، پروانه مدل P و میزان کارایی آن برای اقتصاد ایران (82-1338) [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • افسر، امیر مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • اقبالی، علیرضا براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • اقبالی، علیرضا رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • اکبریان، دکتر رضا یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز [دوره 40، شماره 2، 1384]

ب

 • باستانزاد، دکتر حسین اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • باقری، حسن محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه [دوره 40، شماره 1، 1384]

پ

 • پناه، محسن یزدان بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • پور، حسین اصغر تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • پور، محمود شارع سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • پورفرج، دکتر علیرضا مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]

ج

 • جهانی، مقصود تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • جواهرى، بهنام یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز [دوره 40، شماره 2، 1384]

چ

 • چیذری، امیر حسین تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) [دوره 40، شماره 4، 1384]

ح

 • حبیبی، فاتح تصریح و براورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • حداد، غلامرضا کشاورز آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟ [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • حیدرى، دکتر ابراهیم تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • حیدرى، دکتر ابراهیم پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • حسینی، سید امیرحسین سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]

خ

 • خالوزاده، دکتر حمید مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 40، شماره 2، 1384]

د

 • درویشی، باقر بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام [دوره 40، شماره 3، 1384]

ر

 • ریا، دکتر سهیلا بى تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • رحمانى، دکتر تیمور بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • رستمی، احمد رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • رضامحسنى، بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • رفیعى، علیرضا بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • رمضانپور، دکتر اسماعیل جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال [دوره 40، شماره 1، 1384]

ز

 • زاده، رحیم امین بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • زاده، علی کرامت تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) [دوره 40، شماره 4، 1384]

س

 • سبحانی، حسین برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سبحانی، دکتر حسن بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • سعادت، رحمان برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سورى، دکتر على اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • سورى، دکتر على سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی [دوره 40، شماره 2، 1384]

ش

ص

 • صادقى، دکتر حسین تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • صادقى، دکتر حسین تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • صدیق، دکتر على خاکى مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • صمیمى، دکتر احمد جعفرى تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • صمیمى، دکتر احمد جعفرى بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]

ع

 • عبدلى، دکتر قهرمان نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • عیدانى، مصطفى براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • عراقی، دکتر سید منصور خلیلى اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • عرفانى، علیرضا تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • عسگرى، حشمت الله بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • علمی، زهرا(میلا) سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]

ف

 • فخاری، علی مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • فر، دکتر محمود یحیى زاده بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • فر، دکتر مصطفی سلیمی بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • فلاحی، محمد علی ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]

ق

 • قاسمی، محمد ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]

ک

 • کاظمی، محمد حسین پور مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • کرمانی، دکتر مجید صباغ بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک [دوره 40، شماره 3، 1384]

گ

 • گرجی، دکتر ابراهیم بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟ [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • گسکری، ریحانه رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • گسکرى، ریحانه براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • گیگلو، اسلام محمدی برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 4، 1384]

م

 • متوسلی، محمود ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • محمدی، یدالله بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • محمدزاده، پرویز مقایسه مدل های تخصیصی مصرف کننده AIDS وCBS با استفاده از داده های مخارج مصرفی . خانوارهای شهری ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • میدری، احمد ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مدنی، شیما بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟ [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مرزبان، دکتر حسین یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • مشکانی، محمدرضا مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مهدوی، ابوالقاسم ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مهدوی، امید آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟ [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مهرآرا، دکتر محسن نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • موسوی، مهندس میرحسین بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن [دوره 40، شماره 3، 1384]

ن

 • نیا، دکتر على طیب بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نادرمهرگان، دکتر تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • نجارزاده، رضا عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • نژاد، دکتر حسین عباسی تصریح و براورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • نژاد، دکتر حسین عباسى آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟ [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نسب، دکتر سید ابراهیم حسینی محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نیلى، دکتر فرهاد اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نهاوندی، بیژن مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • نویدى، دکتر حمید رضا مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • نوفرستی، دکتر محمد بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا [دوره 40، شماره 3، 1384]

و

 • وش، دکتر اسدالله فرزین تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 40، شماره 2، 1384]

ه

 • هادیان، دکتر ابراهیم بررسی تأثیر آموزشی افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز) [دوره 40، شماره 2، 1384]

ی

 • یاوری، کاظم برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی [دوره 40، شماره 4، 1384]