نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، محمد تقی گیلک حکم تحلیل مقایسه ای آثار توزیعی مالیات بر درامد در اسلام و نظام مالیات بر درامد در ایران [دوره 35، شماره 2، 1379]

ا

 • ابراهیمی، دکتر محسن هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی : مورد ایران [دوره 35، شماره 1، 1379]
 • احمدی، علیرضا علی تحلیل همبستگی شاخصهای توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی و تعیین حد بهینه توسعه مخابرات برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور (چارچوب و متدولوژی) [دوره 35، شماره 1، 1379]
 • اقبال، سیروس نیک بررسی اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی [دوره 35، شماره 1، 1379]
 • امیری، سید غلامی نتاج کنکاشی در وضعیت معیشتی مناطق شهری استان مازندران " سیاهی فقر در لابلای برگهای سبز " [دوره 35، شماره 2، 1379]

ت

 • تائی، حسن الگوی تعیین همزمان عرضه نیرو کار و تقاضای کالا در اقتصاد ایران " نظریه جدید اقتصاد خانواده " [دوره 35، شماره 2، 1379]
 • توتونچیان، ایرج کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسلامی توزیع ثروت و درامد [دوره 35، شماره 2، 1379]
 • توکلی، اکبر تاثیر آزاد سازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ایران ( روش کنترل بهینه ) [دوره 35، شماره 2، 1379]

د

 • دانا، احمد فرجی الگوی تعیین همزمان عرضه نیرو کار و تقاضای کالا در اقتصاد ایران " نظریه جدید اقتصاد خانواده " [دوره 35، شماره 2، 1379]
 • دل، محمد زنده تحلیل همبستگی شاخصهای توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی و تعیین حد بهینه توسعه مخابرات برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور (چارچوب و متدولوژی) [دوره 35، شماره 1، 1379]
 • دیهیم، حمید روشهای اقتصادی مبارزه با آلودگی هوای تهران [دوره 35، شماره 1، 1379]

ر

 • رحمانی، دکتر تیمور درونزایی عرضه پول و تأثیر فشارهای هزینه ای بر آن دراقتصاد ایران [دوره 35، شماره 1، 1379]

ز

ش

 • شجری، هوشنگ تاثیر آزاد سازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ایران ( روش کنترل بهینه ) [دوره 35، شماره 2، 1379]

ص

ع

ک

م

 • متوسلی، محمود سرمقاله نگرش روش شناختی بر اقتصاد آموزش و پرورش [دوره 35، شماره 1، 1379]
 • متوسلی، محمود سرمقاله [دوره 35، شماره 2، 1379]
 • محمدی، شاپور دستاوردهای علمی جیمز هکمن و دانیال مک فادن که منجر به اخذ جایزه نوبل سال 2000 گردید ( گرداوری و اقتباس) [دوره 35، شماره 2، 1379]
 • مقیم، دکتر سید جواد پور بر آورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران : یک تحلیل مجدد [دوره 35، شماره 1، 1379]
 • موسوی، سایه تابع عرضه مسکن در ایران [دوره 35، شماره 2، 1379]

ن

 • نادران، الیاس کنکاشی در وضعیت معیشتی مناطق شهری استان مازندران " سیاهی فقر در لابلای برگهای سبز " [دوره 35، شماره 2، 1379]
 • نژاد، حسین عباسی بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکار در ایران [دوره 35، شماره 2، 1379]
 • نژاد، حسین عباسی دستاوردهای علمی جیمز هکمن و دانیال مک فادن که منجر به اخذ جایزه نوبل سال 2000 گردید ( گرداوری و اقتباس) [دوره 35، شماره 2، 1379]

و