نمایه نویسندگان

ا

  • ابریشمی، حمید تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا [دوره 34، شماره 2، 1378]
  • احمدیان، دکترمجید نظریه تعیین عرضه اقتصادی کالای بادوام [دوره 34، شماره 2، 1378]
  • اخلاق، رحمان خوش تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل " قیمت هدانیک " مطالعه موردی خمینی شهر [دوره 34، شماره 2، 1378]
  • اسماعیلی، دکتر رضا تحلیل ریسک و بازده سهام شرکت های سرمانه گذاری در بورس تهران [دوره 34، شماره 2، 1378]

ز

  • زاده، مصطفی عماد تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل " قیمت هدانیک " مطالعه موردی خمینی شهر [دوره 34، شماره 2، 1378]

ش

  • شریفی، محمد رضا تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل " قیمت هدانیک " مطالعه موردی خمینی شهر [دوره 34، شماره 2، 1378]

ص

ف

  • فرزین، دکتر اسد اله تحلیل ریسک و بازده سهام شرکت های سرمانه گذاری در بورس تهران [دوره 34، شماره 2، 1378]

م

  • متوسلی، دکتر محمود شناخت جنبه های اقتصادی سیاستهای کاهش فقر [دوره 34، شماره 2، 1378]
  • منظور، داود تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا [دوره 34، شماره 2، 1378]

ن

  • نادران، الیاس ریشه یابی تحولات درآمدی عمومی در ایران [دوره 34، شماره 2، 1378]