نمایه نویسندگان

ا

 • احمدوند، محمد رحیم (( ارزیابی عملکرد واگذاری سهام در سازمانهای عمده واگذر کننده )) [دوره 33، شماره 2، 1377]

ب

 • باغیان، مرتضی قره محاسبه و آزمون تورش جمعی سازی در تابع تقاضای کل سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران [دوره 33، شماره 2، 1377]
 • بحرینی، جعفر برآورد رابطه تقاضای برق خانگی دراستان اصفهان [دوره 33، شماره 1، 1377]
 • بروجردی، علیرضا رحیمی تأثیر سیاست های جدید ارزی بر تجارت خارجی در ایران [دوره 33، شماره 2، 1377]

ت

 • توسلی، محمود نقش دولتها در توسعه پویای اقتصادی [دوره 33، شماره 1، 1377]
 • توکلی، اکبر برآورد رابطه تقاضای برق خانگی دراستان اصفهان [دوره 33، شماره 1، 1377]

ج

 • جدی، محمد رضا علیپور تخمین دو مرحله ای تابع مصرف انرژی در صنعت ایران بر اساس مدل لا جیت (1346-1373) [دوره 33، شماره 1، 1377]

ح

 • حداد، غلامرضا کشاورز محاسبه و آزمون تورش جمعی سازی در تابع تقاضای کل سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران [دوره 33، شماره 2، 1377]

خ

 • خالوزاده، حمید آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ ( نگرش جدید به رفتارقیمت سهام و قابلیت پیش بینی دربازار بورس تهران) [دوره 33، شماره 2، 1377]

ص

 • صدر، سید کاظم ارزیابی اقتصادی طرح محوری گندم [دوره 33، شماره 2، 1377]
 • صدیق، علی خاکی آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ ( نگرش جدید به رفتارقیمت سهام و قابلیت پیش بینی دربازار بورس تهران) [دوره 33، شماره 2، 1377]
 • صمدی، هادی معرفی و نقد نظریه اقتصاد تکاملی و رابطه آن با توسعه اقتصاد ی [دوره 33، شماره 1، 1377]

ک

ل

 • لوکس، کارو آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ ( نگرش جدید به رفتارقیمت سهام و قابلیت پیش بینی دربازار بورس تهران) [دوره 33، شماره 2، 1377]

م

ن

 • نژاد، سید حسین سقائیان تخمین دو مرحله ای تابع مصرف انرژی در صنعت ایران بر اساس مدل لا جیت (1346-1373) [دوره 33، شماره 1، 1377]
 • نوربخش، دکتر محسن "کد اقتصادی ، سیستم گردش پول و کالا ونقش آن در وصول مالیات" تجربه جمهوری اسلامی ایران [دوره 33، شماره 1، 1377]