نمایه نویسندگان

ا

  • ابونوری، اسمعیل اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران [دوره 32، شماره 2، 1376]

ت

  • تژاد، حسین عباسی تخمین اثر نهاده ای انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی [دوره 32، شماره 1، 1376]

ر

  • رهبر، فرهاد تبین مدل رشد متکی به تجارت خارجی [دوره 32، شماره 2، 1376]

ش

  • شمخال، رشید بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران [دوره 32، شماره 1، 1376]

ص

  • صادقی، حسین کاربرد تحلیل هزینه-فایده در صنعت فولاد ایران [دوره 32، شماره 1، 1376]
  • صمیمی، احمد جعفری بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران [دوره 32، شماره 1، 1376]

ط

  • طلبان، علی زاهد تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد و توسعه اقتصادی [دوره 32، شماره 1، 1376]

ع

ک

  • کمیجانی، اکبر سنجش حق الضرب پول با استفاده از تخمین تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران [دوره 32، شماره 1، 1376]

م

ن

  • نیا، علی اصغر اسماعیل سنجش حق الضرب پول با استفاده از تخمین تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران [دوره 32، شماره 1، 1376]

و

  • وافی، داریوش تخمین اثر نهاده ای انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی [دوره 32، شماره 1، 1376]