نمایه نویسندگان

ا

 • ابریشمی، حمید ادراک و انتظارات مصرف کننده در مورد قیمت [دوره 31، شماره 45، 1369]
 • ابریشمی، حمید نگرشی بر سوبسید و سهمیه بندی در ارتباط با مصرف و توزیع مطالعه موردی : ایران [دوره 31، شماره 47، 1372]
 • ابریشمی، حمید تهیه و کاربرد مدلهای اقتصاد کلان سنجی در ایران- یک بررسی مقایسه ای [دوره 31، شماره 46، 1371]
 • احمدیان، دکتر مجید معیار اندازه گیری قدرت بازاری کارتل نفت و کاربرد آن برای ملل اوپک [دوره 31، شماره 41، 1368]
 • احمدیان، مجید نظریه توافق چند فروشنده در بازار منابع غیر قابل احیاء و کاربرد آن برای ملل اوپک [دوره 31، شماره 40، 1367]
 • احمدیان، مجید بررسی رابطه نظری بین درآمد نهائی و قیمت نفت در ایران و عربستان سعودی [دوره 31، شماره 47، 1372]
 • اسدی، مرتضی تمرکز سیاسی – اداری و مراحل رشد اقتصادی [دوره 31، شماره 46، 1371]
 • افخم، خلیل لاهیجانی " نقد و بررسی کتاب" [دوره 31، شماره 39، 1366]

پ

 • پارک، سه هارک تجزیه و تحلیل داده ها – ستانده ای روابط بین بخش صنعت و خدمات در کشورهای مختلف و اثرات آن در زمینه اشتغال [دوره 31، شماره 44، 1370]
 • پیترسیمون، ادراک و انتظارات مصرف کننده در مورد قیمت [دوره 31، شماره 45، 1369]
 • پژویان، جمشید اندازه گیری هزینه ازدهام استفاده از کالاها و خدمات عمومی همگانی [دوره 31، شماره 39، 1366]

ت

 • تمدن، محمد حسین زمینه های عمده فعالیت علمی جمیز یو کانان برنده جایزه نوبل اقتصاد (1986) [دوره 31، شماره 40، 1367]
 • توتونچیان، ایرج مقایسه اجمالی بین هزینه فرصت سرمایه در سیستم های ربوی و غیر ربوی [دوره 31، شماره 40، 1367]
 • توسلی، محمود اثر مکاتب فکری بر رفتار اقتصادی ژاپنیها [دوره 31، شماره 41، 1368]

ج

چ

 • چان، کنت اس. تجزیه و تحلیل داده ها – ستانده ای روابط بین بخش صنعت و خدمات در کشورهای مختلف و اثرات آن در زمینه اشتغال [دوره 31، شماره 44، 1370]

د

 • دانا، احمد فرجی پویایی شناسی بخشهای اقتصادی برای تشخیص فعالیتهای کلیدی اقتصاد ایران در یک برنامه توسعه اقتصادی [دوره 31، شماره 39، 1366]
 • دانا، احمد فرجی آمایش سرزمین و توسعه فضایی و یکپارچه [دوره 31، شماره 46، 1371]

ر

 • رحمانی، تیمور تحلیلی تئوریک از اهمیت وماهیت پس انداز و بررسی تجربی آن در ایران [دوره 31، شماره 47، 1372]
 • رضاشیوا، استقلال بانک مرکزی وعملکرد اقتصاد کلان: برخی شواهد تجربی [دوره 31، شماره 47، 1372]

س

 • سبحانی، حسن چگونگی و ارتباط و درجه بستگی علم اقتصاد با قضاوتهای ارزشی [دوره 31، شماره 44، 1370]
 • سبحانی، حسن بازدهی سرمایه گذاری های آموزشی [دوره 31، شماره 45، 1369]

ش

 • شیوا، دکتر رضا ترتیبات آزاد سازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه [دوره 31، شماره 46، 1371]

ص

 • صمدی، دکتر هادی مسائل انتقال از یک اقتصاد برنامه ای به یک اقتصاد بازار [دوره 31، شماره 48، 1373]
 • صمدی، هادی رفوزم پولی ژوئن 1948 آلمان فدرال [دوره 31، شماره 41، 1368]
 • صمیمی، احمد جعفری تحلیل تعادل عمومی عوارض ناشی از مالیات برمزد و حقوق: گسترش الگوی ها ربرگر [دوره 31، شماره 40، 1367]

ع

 • عبادی، جعفر اشتغال، بیکاری وتوسعه در ایران [دوره 31، شماره 39، 1366]
 • عبادی، جعفر کاربردی از فرضیه درآمد انتظاری تودارو (بیکاری شهری و مهاجرت روستا به شهر در ایران) [دوره 31، شماره 45، 1369]
 • عراقی، منصور خلیلی نگاهی به چند آزمون مهم در مورد قضیه درآمد دائمی مصرف [دوره 31، شماره 48، 1373]
 • عسگری، علی تشکیلات و عملکرد صندوقهای قرض الحسنه پول و جایگاه آنها در سیستم پولی و بانکی ایران [دوره 31، شماره 44، 1370]
 • عسگری، محمد مهدی بررسی تئوریک D&R با استفاده از مدلهای رشد وتحلیل مقایسه ای هزینه های D&R در کشورهای مختلف [دوره 31، شماره 45، 1369]

ف

ک

 • کاشانی، محمد فقیهی نگرشی بر سوبسید و سهمیه بندی در ارتباط با مصرف و توزیع مطالعه موردی : ایران [دوره 31، شماره 47، 1372]
 • کسرایی، دکتر اسرافیل تعیین اولویت پدیده ها با استفاده از خواص بردار و مقدار آیگن [دوره 31، شماره 48، 1373]
 • کمیجانی، اکبر تحلیلی از سیر تحول و پیامدهای سیاستگذاری منحنی فیلیپس [دوره 31، شماره 41، 1368]
 • کمیجانی، اکبر بررسی تئوریک D&R با استفاده از مدلهای رشد وتحلیل مقایسه ای هزینه های D&R در کشورهای مختلف [دوره 31، شماره 45، 1369]
 • کمیجانی، اکبر نمودار اساسی نظریه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اولیه آن [دوره 31، شماره 40، 1367]
 • کمیجانی، اکبر تحلیلی تئوریک از اهمیت وماهیت پس انداز و بررسی تجربی آن در ایران [دوره 31، شماره 47، 1372]
 • کمیجانی، دکتر اکبر تشکیلات و عملکرد صندوقهای قرض الحسنه پول و جایگاه آنها در سیستم پولی و بانکی ایران [دوره 31، شماره 44، 1370]

ل

م

 • مردوخی، بایزید مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی [دوره 31، شماره 39، 1366]
 • مردوخی، بایزید تجزیه و تحلیل داده ها – ستانده ای روابط بین بخش صنعت و خدمات در کشورهای مختلف و اثرات آن در زمینه اشتغال [دوره 31، شماره 44، 1370]
 • منش، احمد صلاح تعیین قیمت سایه ای منابع در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی روستاهای خراسان) [دوره 31، شماره 48، 1373]
 • مهدوی، ابوالقاسم بیکاری شهری ، تحرک بین المللی سرمایه و سیاست توسعه [دوره 31، شماره 49، 1374]
 • موسایی، میثم اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی [دوره 31، شماره 49، 1374]

ن

و

 • ویزربز، دانیل ادراک و انتظارات مصرف کننده در مورد قیمت [دوره 31، شماره 45، 1369]

ه

ی

 • یابوچی، شیگمی بیکاری شهری ، تحرک بین المللی سرمایه و سیاست توسعه [دوره 31، شماره 49، 1374]