نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، دکتر عادل ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد [دوره 38، شماره 2، 1382]

ا

 • اسلاملوئیان، دکتر کریم انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • اصغرپور، حسین بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • اقبالی، علیرضا صادرات نفت و رشد اقتصادی [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • امیرى، هادى آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]

ب

 • باستانزاد، حسین بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • بنى، محمو د نادرى بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد [دوره 38، شماره 1، 1382]

پ

 • پیرایى، دکتر خسرو بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]

ت

 • توسلی، دکتر محمود نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی) [دوره 38، شماره 3، 1382]

ح

خ

 • خاکی، دکتر على ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • خالوزاده، دکتر حمید ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]

ر

 • رضایی، جواد ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها (D.E.A ) [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • رضامحسنى، سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی EIA [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • رهبر، دکتر فرهاد پول شویی و آثار و پیامدهای آن [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • رى، تقى ابراهیمى سا لا بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370 [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • رى، دکتر زهراافشا نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • رى، مرتضى حید انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]

ز

 • زاده، دکتر علی رجب ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد [دوره 38، شماره 2، 1382]

س

 • سامتى، دکتو مرتضى اندازه گیری مقادیر بهینه فعالیتهای اقتصاد ی دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 77-1358 [دوره 38، شماره 1، 1382]

ش

ص

ع

 • عبدلی، دکتر قهرمان انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • عرفانی، علیرضا اندیشه های اقتصادی دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002 [دوره 38، شماره 3، 1382]

ق

ک

 • کاظمی، محمد حسین پور ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها (D.E.A ) [دوره 38، شماره 3، 1382]

گ

ل

 • لشکری، محمد تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران [دوره 38، شماره 3، 1382]

م

 • مجاوریان، دکتر مجتبى بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • محمدی، شاپور نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی) [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • محمودی، دکتر وحید ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد» [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • محمودزاده، محمو د بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • مکیان، دکتر سیدنظام الد ین بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد [دوره 38، شماره 1، 1382]

ن

 • نادران، الیاس آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • نژاد، دکتر حسین عباسی نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی) [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • نصیرى، على آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]

و