نویسنده = حیدرى، دکتر ابراهیم
تعداد مقالات: 2
2. تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر ابراهیم حیدرى؛ دکتر حسین صادقى