نویسنده = نیلى، دکتر فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر حسین باستانزاد؛ دکتر فرهاد نیلى