نویسنده = باقری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ حسن باقری