نویسنده = فر، دکتر محمود یحیى زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ دکتر محمود یحیى زاده فر؛ رحیم امین زاده