نویسنده = زاده، علی کرامت
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

امیر حسین چیذری؛ غلامعلی شرزه ای؛ علی کرامت زاده